Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.

Dasar Penggunaan Adil

 1. Pengenalan
  Dengan mendaftar, menggunakan dan mengakses perkhidmatan redONE Network Sdn Bhd (619094-D) (“redONE”) seperti yang disediakan oleh redONE (“Perkhidmatan”), pelanggan terikat dan tertakluk kepada terma dan syarat seperti yang terkandung di sini.
 2. Tujuan
  • Perkhidmatan direka bentuk sebagai perkhidmatan kongsi dan aktiviti pelanggan akan memberi kesan kepada pengguna lain yang menggunakan dan berkongsi rangkaian yang sama. Untuk memastikan keadilan dan pengalaman pengguna yang baik untuk semua pelanggan redONE, redONE telah memperkenalkan dan melaksanakan Dasar Penggunaan Adil, berkuat kuasa 1 November 2012.
  • Dasar Penggunaan Adil (“Dasar”) ini direka untuk memastikan bahawa Perkhidmatan yang diterima oleh sebahagian besar pelanggan tidak terjejas secara negatif kerana penggunaan dan penyalahgunaan yang sangat berat oleh sebilangan kecil pelanggan. redONE hendaklah sentiasa memantau prestasi rangkaian dan boleh mengawal jumlah panggilan suara percuma atau hak akses data mudah alih pengguna berat yang dikenal pasti.
 3. Penggunaan Berlebihan – Panggilan
  ‘Panggilan dalam talian percuma tanpa had’ diberikan sebagai sebahagian daripada penggunaan suara mudah alih setiap hari untuk pengguna individu dan pengguna perniagaan. Perkhidmatan ini tidak boleh dijual semula, disewa atau digunakan dalam apa-apa cara lain kecuali sebagai individu yang membuat panggilan kepada pengguna redONE lain semasa aktiviti hari biasa dan selaras dengan purata kekerapan panggilan dalam talian dan minit setiap bulan.
  Pelanggan yang didapati menyalahgunakan perkhidmatan, dengan volum panggilan melebihi 100 jam (6,000 minit) sebulan, mungkin mempunyai hak mereka untuk panggilan percuma digantung, atau panggilan seterusnya melebihi 100 jam akan dicaj kepada pelanggan di luar negeri yang lazim- kadar panggilan bersih.
  redONE berhak untuk melaksanakan dan menguatkuasakan dasar ini, dan mengubah suai atau meminda ambang 100 jam ini jika purata volum panggilan dalam talian merentas keseluruhan asas pelanggan pascabayar meningkat, atau berkurangan, dari semasa ke semasa.
 4. Penggunaan Berlebihan – SMS
  ‘SMS tanpa had’ diberikan sebagai sebahagian daripada penggunaan SMS mudah alih setiap hari untuk pengguna individu dan pengguna perniagaan. Perkhidmatan ini tidak boleh dijual semula, disewa atau digunakan dalam apa-apa cara lain kecuali sebagai individu yang menghantar SMS kepada pengguna Pascabayar redONE lain dalam aktiviti seharian biasa dan selaras dengan purata kekerapan SMS dalam talian dan SMS yang dihantar setiap bulan . redSMS adalah untuk pemesejan standard orang ke orang; dan tidak dimaksudkan untuk sebarang penggunaan komersial atau bukan peribadi. For any excessive usage, or on suspicion of fraud, illegal practice or unusual activity in respect of the redSMS service, redONE reserves the right at any time without being liable to the Customer or any third party to discontinue, disconnect, interrupt, bar or suspend the services at its sole and absolute discretion for such period of time as redONE shall deem fit. Pelanggan yang didapati menyalahgunakan perkhidmatan, dengan volum SMS melebihi 3,000 sebulan, SMS seterusnya melebihi 3,000 SMS sebulan akan dicaj pada kadar SMS yang ditetapkan domestik semasa.
 5. Penggunaan Berlebihan – Data
  Perisian dan aplikasi yang digunakan oleh anda untuk menghantar dan/atau menerima, untuk memuat naik dan/atau memuat turun fail boleh mengandungi jumlah data yang sangat besar (cth trafik Peer-to-Peer seperti Bit Torrent atau aplikasi perkongsian fail lain yang serupa). Perisian dan aplikasi ini menuntut jumlah lebar jalur yang sangat besar yang akan memberi kesan negatif kepada kelajuan dan juga menyebabkan kesesakan rangkaian. Akibatnya, sebahagian besar pelanggan akan terjejas akibat kemerosotan kualiti Perkhidmatan, dan oleh itu dianggap sebagai penggunaan yang berlebihan. Penggunaan yang berlebihan juga boleh disebabkan oleh spam, aktiviti virus, barangan pengintip dan/atau perisian hasad lain yang mungkin berada dalam Peranti Pelanggan. Aktiviti ini mungkin diketahui atau tidak diketahui oleh anda dan biasanya beroperasi di latar belakang operasi Peranti. Oleh itu, anda mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga dan tindakan yang wajar untuk memastikan aktiviti di atas dikawal dan diminimumkan pada setiap masa. redONE berhak untuk melaksanakan dan menguatkuasakan Polisi tersebut mengikut budi bicara mutlaknya apabila berlakunya aktiviti tersebut.

  Anda akan menikmati Perkhidmatan bergantung pada pelan atau pakej yang dilanggan. Setiap pakej atau pelan mempunyai peruntukan volum penggunaan bulanan. Struktur peruntukan volum dan kelajuan untuk pelbagai pakej atau pelan yang ditawarkan oleh redONE adalah seperti di bawah diiklankan dalam setiap halaman rancangan masing-masing.

  Sekiranya anda melanggan Pakej/Bundle Data Terhad 1GB, dan melebihi peruntukan volum lebar jalur bulanan sebanyak 1GB, redONE akan mengenakan sebarang penggunaan berikutnya pada kadar bayar setiap penggunaan (PPU) dengan atau tanpa notis awal kepada anda. Jumlah caj untuk Penggunaan PPU akan ditetapkan pada maksimum RM250 sebulan, walaupun terdapat penggunaan tambahan. Pelanggan disyorkan untuk menghubungi kami dan membeli berkas data lanjut agar tidak dikenakan caj berlebihan mengikut PPU. Untuk bulan berikutnya, peruntukan volum data anda akan ditetapkan semula, membolehkan anda menikmati peruntukan kelajuan awal mengikut langganan anda.

  Tanpa menghadkan perkara di atas, redONE, atas dasar muhibah, boleh mengambil langkah-langkah yang disebutkan di atas melalui pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda dalam keadaan berikut: Jika anda telah mencapai 80% daripada volum peruntukan bulanan, bergantung pada pakej atau pelan yang dilanggan, pemberitahuan SMS akan dihantar kepada anda ; Jika anda telah mencapai 100% daripada jumlah peruntukan bulanan, pemberitahuan SMS akan dihantar kepada anda juga.

  Seperti volum asal yang diperuntukkan, semua volum tambahan yang dibeli hanya sah sehingga tarikh kitaran bil anda yang seterusnya dan selepas tarikh tersebut, semua volum yang tidak digunakan akan luput secara automatik dan tidak boleh dibawa ke bulan berikutnya. Pada tarikh kitaran bil, kelajuan pelanggan akan dikembalikan kepada kelajuan langganan asal dan volum akan ditetapkan semula kepada volum asal yang diperuntukkan sebanyak 1GB atau mana-mana volum lain mengikut pakej yang dilanggan.

  Walau apa pun di atas, jika anda gagal menerima sebarang pemberitahuan daripada redONE, redONE masih akan meneruskan untuk menguruskan kelajuan dan lebar jalur anda jika anda telah melebihi peruntukan volum anda. Oleh itu, anda mesti mengambil langkah yang perlu untuk sentiasa memantau penggunaan anda. redONE berhak untuk menyemak ke atas atau ke bawah peruntukan volum dan kelajuan bergantung pada pakej atau pelan tanpa notis awal seperti jadual di atas. Walau bagaimanapun, pengurangan atau pengehadan kelajuan atau lebar jalur tersebut tidak akan mengehadkan atau menghentikan aktiviti atau penggunaan Perkhidmatan anda.

  Pengiraan volum data hendaklah mengambil kira SEMUA aktiviti yang dijalankan oleh anda termasuk yang diketahui atau tidak dilakukan di bawah Perkhidmatan. Tanggungjawab dan tanggungjawab pembuktian terletak pada anda untuk memastikan Peranti yang bebas daripada semua virus , spybot dan perisian hasad apabila menggunakan Perkhidmatan. redONE berhak untuk mengeluarkan sebarang maklumat jika ia dikehendaki berbuat demikian oleh mana-mana undang-undang, badan kawal selia atau mahkamah undang-undang.

 6. Variasi dan Pindaan
  redONE berhak untuk mengubah terma dan syarat Polisi ini dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis kepada pelanggan dan pelanggan akan terikat dengan variasi dan perubahan tersebut.
 7. Syarat Lazim
  Polisi ini adalah tambahan dan hendaklah dibaca bersama sebagai sebahagian daripada terma dan syarat yang mengawal Perkhidmatan dan sebarang tambahan yang berkaitan. Jika terdapat apa-apa percanggahan antara Polisi ini dan terma dan syarat Perkhidmatan, terma dan syarat yang mengawal Perkhidmatan seperti yang disiarkan akan diguna pakai.
English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM