Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.

Dasar Privasi

Kami, red ONE Network Sdn Bhd (No. Syarikat 619094-D), dengan pejabat berdaftar dan tempat perniagaan utama kami di A-03-42, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170, Puchong, Selangor, Malaysia dan syarikat subsidiari kami (secara kolektif “redONE”) menyediakan rangkaian perkhidmatan telekomunikasi. Kami komited untuk melindungi semua Data Peribadi yang kami simpan dan menyediakan pelanggan kami dengan tahap perkhidmatan pelanggan yang tertinggi. redONE terikat dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Kod Amalan Umum Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yang menetapkan beberapa prinsip mengenai perlindungan pengguna di Malaysia.

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

“Data Peribadi” bermaksud sebarang maklumat peribadi yang berkaitan dengan pelanggan redONE yang pelanggan telah berikan kepada redONE atau tersedia untuk redONE disebabkan kontraknya dengan redONE, mis. nama, Kad Pengenalan / No. Pasport, alamat, maklumat tentang transaksinya dengan redONE seperti nombor hubungan, nombor akaun, baki akaun, sejarah pembayaran dan aktiviti akaun;

“Data Peribadi Sensitif” terdiri daripada maklumat tentang kesihatan atau keadaan fizikal atau mental pelanggan, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa sifat, komisen atau dakwaan melakukan apa-apa kesalahan atau mana-mana Data Peribadi lain yang ditentukan oleh undang-undang; dan “Pihak Ketiga” bermaksud seseorang atau syarikat yang bukan merupakan pihak kepada kontrak atau transaksi dengan redONE, tetapi tidak termasuk ejen, anak syarikat, kontraktor, subkontraktor dan penasihat profesional redONE.

redONE berhak untuk menukar mana-mana bahagian Polisi ini. redONE akan mengumumkan perubahan tersebut melalui halaman web khususnya [www .redONE.com.my]

1. SKOP Notis ini digunakan untuk semua operasi dan unit perniagaan redONE. Setakat mana-mana unit operasi atau perniagaan redONE sudah mempunyai Notis perlindungan data; Notis ini hendaklah menggantikan dan menggantikan mana-mana notis tersebut.

2. TANGGUNGJAWAB Bahagian Perkhidmatan Pelanggan bertanggungjawab ke atas akses pelanggan dan pembetulan data peribadi, notis dan proses pilihan untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi dan Jabatan Privasi di Bahagian Undang-undang bertanggungjawab untuk memantau pentadbiran Notis ini dan memantau seluruh perusahaan. pematuhan.

3. TARIKH KUATKUASA Notis ini berkuat kuasa pada 1 Ogos, 2013.

4. PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 1. 4.1 Prinsip Umum:
  1. 4.1.1 redONE akan menggunakan, memproses, merekod, menyimpan, menyimpan, berkongsi dan mendedahkan Data Peribadi (“memproses”) dengan persetujuan pelanggan.
  1. 4.1.2 Penerusan penggunaan perkhidmatan dan/atau produk redONE hendaklah berjumlah persetujuan pelanggan untuk pemprosesan Data Peribadinya oleh redONE.
  1. 4.1.3 redONE akan merekod dan mengekalkan rekod persetujuan melalui penggunaan berterusan perkhidmatan kami seperti yang dipaparkan pada pangkalan data pelanggan aktif kami.
  1. 4.1.4 Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda hendaklah memastikan bahawa anda mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda sebelum menggunakan perkhidmatan dan/atau produk kami.
 1. 4.2 Notis dan Prinsip Pilihan:
  1. 4.2.1 Harap maklum bahawa redONE akan memproses Data Peribadi pelanggan atas sebab-sebab berikut dan MUNGKIN mendedahkan:
   1. 4.2.1.1 Kepada syarikat dan organisasi untuk melaksanakan kontrak redONE untuk menyediakan sebarang barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan;
   1. 4.2.1.2 Untuk memprofilkan keutamaan perkhidmatan anda;
   2. 4.2.1.3 Kepada syarikat dan organisasi untuk mematuhi mana-mana kewajipan undang-undang dan/atau kawal selia yang redONE tertakluk kepada, sebagai tambahan kepada sebarang kewajipan yang dikenakan di bawah kontrak redONE dengan pelanggan;
   3. 4.2.1.4 Kepada Rakan Niaga/ Dealer App yang menggunakan SDK (kit pembangunan perisian) eKYC (elektronik Kenali Pelanggan Anda) oleh Pihak Ketiga yang dilantik atau sebarang fungsi yang membolehkan penangkapan imej dan/atau video untuk tujuan pengesahan identiti. Ini bermakna SDK atau fungsi tersebut akan mengumpul imej dan video anda untuk pengecaman muka.
  1. 4.2.2 redONE mengumpul data peribadi daripada borang permohonan pelanggan, borang pendaftaran prabayar, sistem pengurusan perhubungan pelanggan dan sistem rangkaian kami untuk menilai keperluan anda dan memberi anda perkhidmatan yang lebih baik. redONE boleh memindahkan Data Peribadi pelanggan kepada pihak ketiga di Malaysia dan di luar negara yang menyediakan storan data penyumberan luar atau perkhidmatan pemprosesan data untuk redONE.
  1. 4.2.3 Mana-mana pelanggan yang telah memberikan Data Peribadinya sebelum Polisi ini, boleh menghubungi redONE menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan di bawah untuk mengetahui jenis Data Peribadi yang telah diproses dan tujuan pemprosesan.
  1. 4.2.4 Simpan mengikut Polisi Privasi ini dan kecuali seperti yang dibenarkan atau dikehendaki di bawah mana-mana enakmen, undang-undang, statut atau kod, redONE tidak akan menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi pelanggan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.
  1. 4.2.5 Anda akan diberi peluang untuk ‘memilih keluar’ menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan secara langsung dengan Perkhidmatan atau Laman Web redONE pada ketika redONE meminta maklumat. Jika anda tidak mahu menerima kemas kini promosi kami, anda boleh menarik diri daripada menerima komunikasi ini dengan menghubungi redONE di nombor hubungan yang disenaraikan di bawah. Tetapi sila ambil perhatian bahawa sekiranya anda memutuskan untuk “memilih keluar”, kami mungkin tidak dapat memberikan anda Perkhidmatan tertentu dan langganan atau permohonan anda untuk Perkhidmatan tertentu mungkin ditolak, dinafikan atau ditolak oleh redONE.
  1. 4.2.6 redONE bertanggungjawab untuk mendedahkan nombor telefon bimbit anda kepada pengendali rangkaian lain untuk membolehkan penggunaan Perkhidmatan. Sekiranya anda enggan membenarkan pendedahan sedemikian, redONE mungkin tidak dapat terus memberikan anda Perkhidmatan tertentu.
 1. 4.3 Prinsip Pendedahan:
  1. 4.3.1 redONE hanya akan mendedahkan Data Peribadi untuk mematuhi sebarang keperluan pemberitahuan agensi kerajaan; dan/atau untuk tujuan Data Peribadi diproses di mana anda telah bersetuju untuk mendedahkan.
  1. 4.3.2 redONE boleh dari semasa ke semasa, menghubungi anda bagi pihak rakan kongsi perniagaan luar tentang barangan, tawaran atau perkhidmatan tertentu yang mungkin menarik minat anda. Dalam kes tersebut, Data Peribadi yang mungkin mengenal pasti anda tidak akan dipindahkan kepada pihak ketiga. Semua komunikasi sama ada daripada rakan kongsi perniagaan redONE atau redONE akan dihantar kepada anda oleh redONE.
  1. 4.3.3 redONE boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada anak syarikat, atau mana-mana entiti lain untuk tujuan seperti yang digariskan dalam perenggan 4.2.1.
 1. 4.4 Prinsip Keselamatan:redONE bertanggungjawab untuk mengambil langkah berhemat untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan semua Data Peribadi, termasuk langkah prosedur, organisasi dan teknikal yang sesuai untuk melindungi data peribadi daripada pemusnahan secara tidak sengaja atau menyalahi undang-undang atau kehilangan, pengubahan atau pendedahan secara tidak sengaja. Langkah-langkah ini termasuk membuat perjanjian bertulis dengan subkontraktor yang memproses Data Peribadi menurut arahan redONE dan memasukkan standard perlindungan data redONE sendiri sebagai minimum.
 1. 4.5 Prinsip Pengekalan: Dalam melaksanakan tanggungjawabnya berkenaan dengan kerahsiaan Data Peribadi, redONE akan menggunakan beberapa perlindungan, bersesuaian dengan sensitiviti maklumat, untuk melindungi Data Peribadi daripada kehilangan atau kecurian, serta akses tanpa kebenaran, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian. Perlindungan sedemikian akan merangkumi langkah fizikal, langkah organisasi dan langkah teknologi, contohnya kabinet pemfailan berkunci, akses terhad kepada pejabat, pelepasan keselamatan dan mengehadkan akses atas dasar “perlu tahu” dan penggunaan kata laluan dan penyulitan. Prosedur untuk melaksanakan langkah-langkah ini akan dimaklumkan kepada semua pekerja redONE dan pihak ketiga untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip ini.
 1. 4.6 Prinsip Integriti Data:
  1. 4.6.1 redONE berusaha untuk mengekalkan maklumat yang lengkap, terkini dan tepat tentang pelanggannya. Sebarang maklumat tidak tepat yang dibawa ke perhatian redONE akan diperbetulkan secepat mungkin selepas pemberitahuan. Prosedur akan dikekalkan untuk memastikan bahawa sebarang ketidaktepatan yang dilaporkan dikendalikan dengan segera dan berkesan serta maklumat pelanggan kekal tepat, terkini dan selengkap mungkin.
  1. 4.6.2 Anda bertanggungjawab untuk memberikan data peribadi anda kepada redONE. Kegagalan untuk memberikan maklumat yang lengkap dan betul kepada redONE seperti yang diperlukan dalam Perjanjian termasuk Borang Pendaftaran atau mana-mana Tambahan, boleh menyebabkan permohonan pelanggan untuk perkhidmatan ditolak, perkhidmatan atau Perjanjian ditamatkan dan/atau surat-menyurat daripada redONE termasuk tanpa had, bil kenyataan gagal sampai kepada PELANGGAN.
 1. 4.7 Prinsip Akses: Mana-mana orang yang berurusan dengan redONE boleh mempunyai akses kepada Data Peribadinya yang dimiliki atau dikawal oleh redONE dan boleh meminta agar Data Peribadinya dipinda untuk tujuan ketepatan dan kesempurnaan.

5. DATA PERIBADI SENSITIF

 1. 5.1 redONE tidak memproses sebarang Data Peribadi Sensitif dalam urusan perniagaannya yang biasa.
 1. 5.2 Jika timbul keperluan, redONE akan mendapatkan kebenaran yang jelas daripada pelanggan sebelum atau apabila ia memproses Data Peribadi Sensitif.
 1. 5.3 redONE boleh memproses Data Peribadi tanpa kebenaran pelanggan hanya dalam keadaan terhad seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

6. LAMAN WEB redONE

 1. 6.1 redONE menyediakan produk dan perkhidmatan melalui pelbagai laman webnya. Apabila pelanggan melawat tapak web redONE, pelayan web biasanya merekodkan maklumat tanpa nama seperti masa, tarikh dan URL permintaan. Maklumat ini membantu redONE untuk menambah baik struktur tapak webnya dan memantau prestasinya. Dari semasa ke semasa redONE juga boleh menggunakan pihak ketiga untuk menganalisis maklumat tanpa nama ini.
 1. 6.2 Sebagai mandatori dalam penggunaan laman web redONE, redONE mungkin memerlukan maklumat standard seperti ID Log Masuk pelanggan, kata laluan, Data Peribadi untuk tujuan pengesahan, butiran hubungan dan nombor pengenalan. Maklumat ini diperlukan untuk redONE menyediakan perkhidmatan yang dipohon oleh pelanggan. Pelanggan dikehendaki mengekalkan kerahsiaan ID Log Masuk dan Kata Laluan mereka yang membolehkannya mengakses halaman utama redONE. Sangat ditegaskan bahawa redONE tidak akan dapat melindungi Data Peribadi jika pelanggan mendedahkan ID Log Masuk dan Kata Laluan mereka kepada sesiapa sahaja, dan oleh itu, tidak bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran Data Peribadi.

7. ALAMAT IP DAN COOKIES

 1. 7.1 redONE juga mengumpul alamat Internet Protocol (IP). Alamat IP diberikan kepada komputer di internet untuk mengenal pasti mereka secara unik dalam rangkaian global. redONE mengumpul dan mengurus alamat IP sebagai sebahagian daripada perkhidmatan menyediakan pengurusan sesi internet dan untuk tujuan keselamatan.
 1. 7.2 Tapak web redONE boleh menghantar kepada mana-mana komputer pelanggan “kuki”. Kuki ialah pakej data yang membolehkan pelayan redONE mengenal pasti dan berinteraksi dengan lebih berkesan dengan komputer pelanggan yang perlu meluangkan masa untuk mengenal pasti setiap pengguna pelanggan, dengan itu turut menyediakan kemudahan log masuk tambahan. Pelanggan boleh mengkonfigurasi dan memperibadikan pelayar semasanya untuk menolak, menolak atau memadamkan kuki tersebut.

8. PENGIKLANAN BERASASKAN MINAT

 1. 8.1 Pengiklanan Berasaskan Minat ialah satu cara untuk menjadikan iklan (iklan) di laman web yang dilawati pelanggan lebih relevan kepadanya. redONE mengumpul maklumat tanpa nama tentang aktiviti penyemakan imbas web peranti berdaya internet pelanggan dan menggunakan maklumat tersebut untuk mengaitkan penyemak imbas pelanggan dengan satu atau lebih kategori minat yang telah ditetapkan. Ini membolehkan redONE menyediakan iklan kepada pelanggan yang disesuaikan dengan minat pelanggan. Pengiklanan Berdasarkan Minat tidak mengubah jumlah pengiklanan yang diterima pelanggan, ia hanya menjadikannya lebih relevan.
 1. 8.2 Pelanggan boleh mengkonfigurasi dan memperibadikan pelayar semasanya untuk menolak, menolak atau memadam pengumpulan maklumat untuk Pengiklanan Berasaskan Internet.

9. PAPARAN NOMBOR PANGGILAN
Kemudahan Paparan Nombor Panggilan (CND) redONE membolehkan seseorang yang menerima panggilan telefon mengenal pasti siapa yang memanggil mereka dengan memaparkan nombor pemanggil. CND merupakan sebahagian daripada perkhidmatan telefon biasa yang anda beli daripada redONE. Melainkan anda telah memilih untuk menyekat nombor telefon (rumah atau mudah alih) anda, atau mempunyai talian senyap, CND biasanya akan menyebabkan nombor telefon anda dipaparkan (atau dilog) – secara tempatan dan kadangkala di peringkat antarabangsa – pada telefon pemanggil yang menerima. Dalam erti kata lain, CND akan membolehkan pendedahan nombor telefon anda untuk menerima pemanggil (dan kepada pengendali rangkaian lain) secara tempatan dan antarabangsa, melainkan anda mengambil langkah di atas.

10. PENGUMPULAN DATA LAIN

 1. 10.1 Seperti kebanyakan tapak web dan aplikasi mudah alih, peranti anda menghantar maklumat yang mungkin termasuk data tentang anda yang dilog oleh pelayan web apabila anda menyemak imbas Platform kami. Ini biasanya termasuk tanpa had alamat Internet Protocol (IP) peranti anda, sistem pengendalian komputer/peranti mudah alih dan jenis penyemak imbas, jenis peranti mudah alih, ciri peranti mudah alih, pengecam peranti unik (UDID) atau pengecam peralatan mudah alih (MEID) untuk peranti mudah alih anda, alamat tapak web yang merujuk (jika ada), halaman yang anda lawati di tapak web dan aplikasi mudah alih kami dan masa lawatan, dan kadangkala “kuki” (yang boleh dilumpuhkan menggunakan pilihan penyemak imbas anda) untuk bantu tapak mengingati lawatan terakhir anda. Jika anda log masuk, maklumat ini dikaitkan dengan akaun peribadi anda. Maklumat ini juga disertakan dalam statistik tanpa nama untuk membolehkan kami memahami cara pelawat menggunakan tapak kami.
 1. 10.2 Aplikasi mudah alih redONE mungkin mengumpul maklumat tepat tentang lokasi peranti mudah alih anda menggunakan teknologi seperti GPS, Wi-Fi, dsb. Kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses maklumat ini untuk satu atau lebih Tujuan termasuk, tanpa had, perkhidmatan berasaskan lokasi yang anda minta atau untuk menyampaikan kandungan yang berkaitan kepada anda berdasarkan lokasi anda atau untuk membolehkan anda berkongsi lokasi anda kepada orang lain. pengguna (jika perlu) sebagai sebahagian daripada perkhidmatan di bawah aplikasi mudah alih kami. Untuk kebanyakan peranti mudah alih, anda boleh menarik balik kebenaran anda untuk kami memperoleh maklumat ini pada lokasi anda melalui tetapan peranti anda. Jika anda mempunyai soalan tentang cara untuk melumpuhkan perkhidmatan lokasi peranti mudah alih anda, sila hubungi pembekal perkhidmatan peranti mudah alih anda atau pengeluar peranti. Menyediakan pengalaman yang berguna dan bermakna adalah teras kepada perkara yang kami lakukan dan maklumat lokasi memainkan peranan penting dalam melakukan hanya itu. Daripada arah pemanduan, untuk memastikan hasil carian anda termasuk perkara yang berdekatan dengan anda, untuk menunjukkan kepada anda apabila outlet biasanya sibuk, lokasi boleh menjadikan pengalaman anda merentas perkhidmatan redONE lebih relevan dan membantu. Maklumat lokasi juga membantu dengan beberapa fungsi produk teras, seperti menyediakan tapak web dalam bahasa yang betul atau membantu memastikan perkhidmatan redONE selamat.
 1. 10.3 Memandangkan kemudahan storan dan pelayan kami mungkin terletak di dalam bidang kuasa lain, kami mungkin memindahkan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa selain Malaysia. Dari semasa ke semasa kami mungkin menghantar Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga yang kami menganggap mungkin mempunyai barangan atau perkhidmatan yang menarik minat anda. Dalam memproses permintaan anda, kami mungkin menghantar Maklumat Peribadi anda kepada rujukan kredit dan agensi pencegahan penipuan jika dibenarkan, di bawah undang-undang yang berkenaan. Jika anda tidak mahu dihubungi oleh pihak ketiga sila e-mel Jabatan Hal Ehwal Korporat kami di redcorp@redonemobile.com.my

redONE komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang berurusan dengan redONE. Jika anda mempunyai sebarang soalan berhubung dengan Notis Privasi ini, sila hubungi kami menggunakan nombor di bawah jika berkenaan:

Dail 1909 – dari nombor redONE anda

Dail 1 300 11 0088 – daripada operator lain

Panggilan anda akan diambil antara 9.00 pagi hingga 9.00 malam, Isnin hingga Ahad. Sebagai alternatif, anda boleh menulis kepada Jabatan Hal Ehwal Korporat di redcorp@redonemobile.com.my. Anda juga boleh menggunakan alamat ini untuk menyampaikan sebarang kebimbangan yang mungkin anda hadapi mengenai pematuhan dengan Notis Privasi ini.

English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM