Urus akaun anda dengan mudah, bayar bil dan dapatkan ganjaran dengan redONE 1App.

Terma & Syarat

Terma dan Syarat membentuk Perjanjian antara anda, pelanggan dan kami, redONE Network Sdn Bhd (No. Syarikat: 619094-D), dirujuk sebagai “redONE”. Perjanjian ini akan berkuat kuasa apabila kami menerima permohonan anda untuk Perkhidmatan, yang akan ditandakan apabila kami menyediakan Perkhidmatan untuk anda. Kami mungkin menolak permohonan anda untuk mana-mana satu atau lebih Perkhidmatan mengikut budi bicara kami.

 1. Pengesahan
 2. Anda mengesahkan bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami tentang diri anda adalah benar dan tepat dan membenarkan kami mengesahkannya dengan mana- ma-na pihak ketiga.

 3. Peralatan Mudah Alih Anda
 4. Anda mesti mendapatkan peralatan terminal anda sendiri yang serasi dengan sistem komunikasi kami untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Untuk menggunakan perkhidmatan baharu yang kami sediakan pada masa hadapan, anda mungkin perlu menaik taraf peralatan terminal mudah alih anda dengan perbelanjaan anda sendiri. Peralatan terminal mudah alih anda (iaitu telefon mudah alih anda, atau peranti lain yang terdiri daripada pemancar dan penerima untuk perkhidmatan radio komunikasi) mesti diluluskan jenis oleh agensi perakuan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

 5. Perkhidmatan
 6. Kami akan menyediakan anda dengan perkhidmatan komunikasi mudah alih menggunakan “Sistem Global untuk Komunikasi Mudah Alih” (GSM), beroperasi dalam jalur frekuensi 900 dan 1800 MHz atau jika digunakan oleh anda, sistem komunikasi mudah alih atau satelit tetap, atau telekomunikasi generasi ketiga dan keempat teknologi. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat peningkatan yang dibuat pada masa hadapan kepada sistem yang kami gunakan, untuk memanfaatkan kemajuan dalam teknologi. Untuk menggunakan perkhidmatan baharu yang kami sediakan pada masa hadapan, anda mungkin perlu menaik taraf peralatan terminal mudah alih anda dengan perbelanjaan anda sendiri.

  Perkhidmatan Nilai Tambah (VAS)

  Kami akan menyediakan VAS yang dipohon oleh anda. Keupayaan anda untuk mengakses dan menggunakan maklumat melalui VAS kami bergantung pada ciri dan kefungsian peralatan terminal mudah alih anda, dan sifat serta kualiti maklumat yang diakses. Kami tidak mewakili, menjamin atau menjamin sejauh mana peralatan terminal mudah alih anda akan dapat mengakses maklumat melalui VAS kami atau Perkhidmatan lain yang kami sediakan. Kami berhak untuk menarik balik VAS kami pada bila-bila masa tanpa notis dan tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan untuk pengeluaran tersebut.

  Dail Terus Antarabangsa (IDD) dan Perayauan Antarabangsa

  Perkhidmatan IDD dan Perayauan Antarabangsa tersedia untuk, dan di, kebanyakan negara. Kami mempunyai budi bicara mutlak untuk memutuskan sama ada anda layak untuk IDD dan/atau perkhidmatan perayauan antarabangsa. Anda perlu memohon perkhidmatan ini secara berasingan dan kami mungkin memerlukan deposit tambahan untuk dibayar dan dokumen berkaitan disediakan untuk tujuan pendaftaran. Caj akan berdasarkan pada kadar lazim redONE dan kadar negara perayauan. Untuk mengelakkan keraguan, semua berkas atau elaun data mudah alih hanya boleh digunakan secara domestik dalam rangkaian redONE. Sila rujuk kepada IDD kami dan semua kadar perayauan.

  Garisan Tambahan

  Anda dibenarkan mendaftar talian tambahan dengan kami dengan syarat talian tambahan akan didaftarkan di bawah nama anda dan bilangan talian akan ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa. Untuk mengelakkan keraguan, anda akan terus bertanggungjawab atas sebarang tindakan dan/atau peninggalan oleh pengguna talian tambahan.

 7. Tempoh Langganan Minimum
 8. Tempoh langganan minimum untuk Pelan kami akan bermula pada tarikh pengaktifan perkhidmatan dan hendaklah tempoh enam (6), dua belas (12), dua puluh empat (24) bulan, atau tiada tempoh kontrak seperti yang ditetapkan dalam borang permohonan. Penamatan awal Perjanjian dan/atau perkhidmatan akan menyebabkan pelanggan dikenakan denda seperti yang ditetapkan bagi setiap Pelan seperti yang dinyatakan dalam Borang Perjanjian Pelanggan dan akan ditunjukkan dalam bil pelanggan seterusnya dan terakhir.

 9. Kad SIM
 10. Kami akan memberikan anda satu (1) kad Modul Pengenalan Pelanggan, atau jika berkenaan, kad Modul Pengenalan Pelanggan Universal, yang dirujuk sebagai “Kad SIM” dalam terma dan syarat ini. Kad SIM akan kekal milik kami pada setiap masa dan pemilikan Kad SIM tidak pada bila-bila masa berpindah kepada anda. Kami memberi anda hak untuk menggunakan Kad SIM untuk tujuan Perkhidmatan. Kad SIM mesti dikembalikan kepada kami atas permintaan. Risiko berlalu serta-merta kepada anda apabila anda menerima Kad SIM. Anda tidak boleh menukar atau memindahkan Kad SIM kepada pihak ketiga tanpa kelulusan bertulis kami terlebih dahulu. Kami akan menggantikan Kad SIM yang rosak tanpa sebarang kos jika kecacatan itu terbukti dengan kepuasan kami disebabkan oleh pengilang atau pembekal dan dengan syarat anda memulangkan Kad SIM yang rosak kepada kami dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Perkhidmatan tersebut diaktifkan. Anda mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kehilangan, kecurian atau penyalahgunaan Kad SIM.

 11. Nombor Mudah Alih
 12. Apabila kami memperuntukkan sebarang nombor mudah alih kepada anda, anda tidak akan mempunyai sebarang hak ke atas nombor ini kecuali untuk tujuan tunggal menggunakan Perkhidmatan mengikut Perjanjian ini. Anda tidak boleh menjual atau bersetuju untuk memindahkan nombor mudah alih ini kepada orang lain kecuali dengan kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Untuk mengelakkan keraguan, dalam kes Mudah Alih Nombor Mudah Alih (“MNP”), anda hanya boleh memindahkan nombor mudah alih anda kepada pembekal perkhidmatan lain dengan kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Anda tidak boleh memohon untuk pendaftaran nombor mudah alih ini sebagai tanda dagangan, sama ada sendiri atau bersama-sama dengan sebarang perkataan atau tanda. Kami mungkin menarik balik atau menukar mana-mana nombor mudah alih yang diperuntukkan kepada anda, atas sebab komersial, operasi atau teknikal atau pematuhan dengan mana-mana keperluan pihak berkuasa kawal selia dan kami akan berusaha untuk memberi anda notis yang munasabah dalam acara ini.

 13. Mobile Nombor Mudah Alih
 14. Jika anda sedang menggunakan pembekal perkhidmatan lain, anda boleh menyimpan nombor mudah alih anda yang sedia ada dan mengalihkannya ke rangkaian redONE. Kami akan memproses permohonan anda untuk pemindahan nombor mudah alih antara satu (1) hingga lima (5) hari, namun tertakluk kepada kelulusan daripada pembekal perkhidmatan anda yang sedia ada. Anda mungkin mengalami gangguan perkhidmatan apabila nombor mudah alih sedia ada anda ditukar kepada redONE.

 15. Tanggungjawab Anda

  Anda bertanggungjawab untuk penggunaan Perkhidmatan di bawah akaun anda dan untuk sebarang maklumat, teks, bunyi, muzik, perisian, gambar, video, grafik, data, mesej atau bahan lain (secara kolektif “Kandungan”), yang disebarkan melalui anda akaun. Anda mesti:

  • memberikan maklumat yang tepat dan lengkap kepada kami dan memaklumkan kepada kami tentang sebarang perubahan dalam sebarang butiran atau maklumat yang diberikan kepada kami dalam permohonan anda untuk Perkhidmatan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang perubahan dalam alamat dan/atau butiran hubungan;
  • memastikan bahawa penggunaan Perkhidmatan anda tidak melebihi had kredit dan membuat penyelesaian penuh amaun yang perlu dibayar untuk Perkhidmatan tanpa mengira sama ada caj telah melebihi had kredit;
  • membuat semua pembayaran untuk Perkhidmatan tidak kira sama ada anda menerima bil atau apabila terdapat kelewatan dalam penerimaan bil anda dan terus bertanggungjawab dan membayar semua caj untuk Perkhidmatan yang berkaitan dengan tempoh sebarang penggantungan, gangguan atau kehilangan Perkhidmatan sama ada atau bukan disebabkan oleh permintaan anda atau akibat lalai anda dan sebarang caj pemotongan dan/atau penyambungan semula;
  • mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang terpakai dan sebarang keperluan atau sekatan yang kami atau pembekal perkhidmatan lain mungkin dikenakan ke atas penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana sistem dan peralatan telekomunikasi; mematuhi semua arahan, notis atau arahan yang dikeluarkan oleh kami; dan
  • mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan penggunaan Perkhidmatan secara penipuan, tidak wajar atau menyalahi undang-undang. Anda tidak boleh menggunakan atau membenarkan mana-mana bahagian Perkhidmatan digunakan:
   • untuk menghantar atau menyediakan apa-apa Kandungan yang mungkin memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh, tidak menyenangkan atau menyalahi undang-undang, atau yang boleh menyebabkan kegusaran, gangguan, kerengsaan, kesulitan atau kebimbangan kepada sesiapa sahaja;
   • untuk menghantar atau menyiarkan apa-apa Kandungan yang boleh menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan yang terpakai;
   • untuk menghantar sebarang Kandungan yang mengandungi sebarang program berbahaya, merosakkan atau merosakkan;
   • untuk membuat atau mencuba sebarang akses tanpa kebenaran kepada mana-mana bahagian atau komponen Perkhidmatan, rangkaian komunikasi kami atau mana-mana sistem atau rangkaian pihak ketiga yang anda boleh sambungkan melalui Perkhidmatan secara langsung atau sebaliknya;
   • untuk mengganggu pelbagai rangkaian yang disambungkan kepada Perkhidmatan atau melanggar peraturan, dasar atau prosedur rangkaian tersebut;
   • dalam apa-apa cara yang boleh menjadi pelanggaran atau pelanggaran hak mana-mana pihak termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harta intelek atau hak kerahsiaan mereka; dan
   • untuk dijual semula atau sebaliknya diberikan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.
 16. Deposit
 17. Apabila anda menyerahkan permohonan anda, kami mungkin memerlukan anda membuat pembayaran sedemikian (yang mungkin termasuk, tanpa had, deposit yang boleh dikembalikan) seperti yang diperlukan oleh kami untuk pendaftaran Perkhidmatan yang dikehendaki. Deposit boleh digunakan untuk mengimbangi sebarang jumlah terhutang daripada anda kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang caj tertunggak di bawah mana-mana akaun anda. Tertakluk kepada perkara di atas, sebarang baki deposit akan dikembalikan kepada anda dalam tempoh sembilan puluh (90) hari selepas menerima permohonan bayaran balik anda. Walau bagaimanapun, bayaran balik deposit ini hanya akan dibuat dengan syarat anda telah berjaya menyelesaikan semua caj tertunggak yang perlu dibayar daripada anda kepada kami (jika ada) di bawah mana-mana akaun dan/atau tuntutan yang dibawa oleh kami jika anda telah melanggar mana-mana terma atau syarat dalam Perjanjian ini. Permohonan bayaran balik ini juga terpakai kepada anda sekiranya pendaftaran anda tidak berjaya.

 18. Tarikh Akhir Pengebilan & Pembayaran
 19. Anda akan bertanggungjawab untuk membayar semua Perkhidmatan yang digunakan daripada peralatan terminal mudah alih anda dan talian tambahan anda (jika ada) selagi akaun tersebut adalah atas nama anda, walaupun peralatan terminal mudah alih anda tiada dalam simpanan anda atau walaupun penggunaan Perkhidmatan tidak dibenarkan oleh anda atau telah melebihi had kredit atau timbul daripada sebarang sebab lain. Kami akan mengenakan bayaran kepada anda untuk sambungan ke sistem redONE dan untuk Perkhidmatan mengikut pelan harga lazim kami atau pakej yang dipilih oleh anda dalam aplikasi perkhidmatan (jika ada) dan pada tamat tempoh pelan itu, mengikut harga lazim kami pada masa itu rancangan. Pada selang masa yang tetap, kami akan menghantar bil untuk Perkhidmatan ke alamat pengebilan anda, secara elektronik ke alamat e-mel anda, atau mod pengebilan lain yang mungkin kami perkenalkan pada masa hadapan. Anda mesti memaklumkan kami terlebih dahulu dan secara bertulis tentang sebarang perubahan dalam alamat pengebilan atau alamat e-mel anda. Semua caj perlu dibayar dalam Ringgit Malaysia. Anda mesti membayar kami pada atau sebelum tarikh yang dinyatakan dalam bil (“Tarikh Tamat Tempoh”) tanpa memerlukan sebarang notis lanjut. Anda boleh membuat pembayaran di mana-mana pusat perkhidmatan, pusat panggilan, cawangan atau agensi redONE kami atau melalui ejen pemungutan yang dibenarkan oleh kami. Kami juga boleh, mengikut pilihan kami, membuat pengebilan interim atau lanjutan. Anda bertanggungjawab untuk membayar semua caj tanpa sebarang tuntutan balas, potongan, tolakan atau penahanan. Semua pembayaran hendaklah digunakan terlebih dahulu untuk bil tertunggak, termasuk faedah dan penalti, dengan baki, jika ada, akan digunakan untuk bil semasa. Kami berhak untuk menggantung, atau memutuskan Perkhidmatan jika sebarang bil masih belum dijelaskan selepas Tarikh Tamat, dan kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara untuk tindakan ini. Anda akan bertanggungjawab ke atas kos undang-undang yang ditanggung atas dasar indemniti penuh sekiranya kami menuntut terhadap anda kerana tidak membayar sebarang caj yang belum dibayar. Kami mungkin mengenakan bayaran penyambungan semula kepada anda mengikut budi bicara kami.
  Sekiranya tiada penipuan atau kesilapan nyata, kami mungkin bergantung pada setiap rang undang-undang sebagai bukti muktamad terhadap anda tentang ketepatan, kesempurnaan dan kebenaran semua perkara yang dinyatakan di dalamnya melainkan anda mempertikaikan rang undang-undang itu dengan cara berikut. Sebarang pertikaian mengenai pengebilan mesti dimaklumkan kepada kami secara bertulis dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh bil. Jika kami tidak menerima notis bertulis dalam tempoh satu (1) bulan, anda bersetuju bahawa bil tersebut akan dianggap tepat dan anda perlu membayar jumlah yang dibilkan. Caj pentadbiran boleh dikenakan untuk pertikaian yang dibangkitkan oleh anda selepas Tarikh Tamat. Jika terdapat pertikaian mengenai amaun dalam bil, anda masih dikehendaki membayar dengan segera sebarang jumlah tertunggak yang tidak dipertikaikan. Jika anda telah membayar bil anda pada Tarikh Akhir dan kemudiannya memilih untuk mempertikaikan caj, anda mempunyai enam (6) bulan untuk berbuat demikian dari tarikh transaksi. Jika pertikaian diselesaikan memihak kepada kami, anda perlu membayar jumlah yang dipertikaikan serta-merta serta faedah atas pembayaran lewat, sebarang kos guaman dan perbelanjaan kutipan yang ditanggung oleh kami.

  Anda bertanggungjawab untuk semua cukai, termasuk cukai perkhidmatan, dan duti setem. Jika anda dikehendaki di bawah mana-mana undang-undang untuk memotong atau menahan apa-apa jumlah sebagai cukai yang dikenakan ke atas apa-apa amaun yang perlu dibayar kepada kami, amaun yang perlu dibayar kepada kami akan dinaikkan dengan jumlah yang diperlukan untuk memastikan bahawa kami akan menerima jumlah bersih yang sama dengan jumlah yang kami bayar. akan diterima sekiranya tiada sebarang potongan atau penahanan sedemikian. Jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun dengan kami, kami mungkin memindahkan sebarang baki kredit di bawah satu akaun ke akaun yang lain untuk menyelesaikan sebarang caj tertunggak tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda. Kami akan memberitahu anda mengenai sebarang transaksi baki debit di bawah akaun tidak aktif anda kepada akaun aktif anda. Kami berhak untuk mengubah mengikut budi bicara kami jumlah deposit, yuran dan sebarang caj lain untuk Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Kami berhak untuk menukar kitaran pengebilan, tanpa perlu memaklumkan kepada anda.redONE berhak untuk mengaktifkan ciri menyekat peranti peranti mudah alih sekiranya tidak membayar perkhidmatan dan/atau yuran bulanan dan/atau lain-lain kegagalan untuk memenuhi obligasi yang diletakkan ke atas pelanggan.

 20. Pengebilan Auto
 21. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, membenarkan bil dibayar melalui kad kredit atau kad caj pihak ketiga, atau melalui Tele-Pembayaran (dengan kad kredit atau kad caj pihak ketiga melalui telefon) atau cara pembayaran lain (“Pengebilan Auto”). Anda mesti membuat permohonan berasingan untuk Pengebilan Auto. Pengebilan Auto hanya terpakai untuk penyelesaian bil berkala. Sebarang bil tertunggak sebelum tarikh permulaan Pengebilan Auto mesti dijelaskan oleh anda mengikut cara biasa. Jika anda telah memilih kaedah pembayaran ini, anda mesti memaklumkan kami dengan segera jika kad kredit atau kad caj anda hilang, dicuri, tamat tempoh atau ditamatkan atau jika anda ingin menamatkan kaedah pembayaran ini. Jika kami tidak dapat membuat potongan atau penyelesaian melalui bank pemprosesan kami, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa cara sekalipun dan anda mesti membuat pembayaran untuk jumlah tertunggak sebelum Tarikh Perlu Dibayar atau sebelum tarikh kitaran pengebilan anda. Anda memberi kuasa kepada kami untuk mengesahkan maklumat yang anda berikan dengan pengeluar kad atau mana-mana pihak ketiga yang mungkin perlu; majukan transaksi panggilan, pengebilan dan butiran lain anda kepada pengeluar kad, institusi kewangan dan pihak lain yang berkaitan untuk dan berkaitan dengan Pengebilan Auto. Jika atas sebab apa pun, kami tidak menerima bayaran berikutan transaksi Pengebilan Auto yang telah selesai atau bank atau institusi kewangan menuntut kembali atau menarik balik sebarang pembayaran yang dibuat kepada kami, kami berhak tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda untuk membalikkan sebarang kemasukan pembayaran atau mengembalikan semula caj dalam penyata akaun anda.

 22. Had Kredit & Pembayaran Lewat
 23. Kami boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, menggunakan had kredit untuk semua caj yang ditanggung di bawah akaun anda dan mana-mana talian tambahan anda, termasuk yang belum dibilkan dan sebarang jumlah yang dipertikaikan, dan kami berhak untuk menyemak semula had kredit tersebut dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Kami mungkin memberi anda notis atau mesej kepada peralatan terminal mudah alih anda (contohnya mesej suara atau SMS yang anda dianggap telah terima apabila kami menghantarnya) memberitahu anda jika caj anda dalam akaun anda melebihi had kredit; dan notis tersebut dianggap telah diterima oleh anda apabila kami mengeluarkan notis atau mesej kepada anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk memastikan sekatan Perkhidmatan yang akan berlaku sekiranya penggunaan anda melebihi had kredit. Kami mungkin menggantung, atau memutuskan sambungan Perkhidmatan melainkan anda membuat penyelesaian penuh amaun yang perlu dibayar tanpa mengira sama ada ia telah melebihi had kredit atau anda belum menerima bil atau kelewatan penerimaan bil anda. Jika sebarang yuran atau caj masih belum dibayar selepas Tarikh Perlu Dibayar, kami mungkin mengenakan faedah (terpakai sebelum dan selepas penghakiman) pada kadar 1.5% sebulan ke atas jumlah tertunggak dan anda akan bertanggungjawab untuk membayar jumlah tersebut. Kami juga boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengetepikan sebarang pembayaran lewat atau caj faedah.

 24. Pakej
 25. Jika langganan anda dibuat menurut pakej atau pakej promosi, anda bersetuju untuk tertakluk kepada semua terma dan syarat tambahan yang terpakai untuk pakej tersebut. Kami secara nyata berhak untuk menarik balik atau menghentikan sebarang pakej atau promosi pada bila-bila masa tanpa memberikan sebab untuk pengeluaran tersebut dan selepas itu kami akan memindahkan anda ke pakej lain atau pakej promosi yang kami anggap sesuai dan perlu dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan kerosakan. Kami boleh, atas permintaan anda, memberikan butiran pakej yang dipilih dan merancang untuk rujukan anda daripada pusat servis kami atau ejen sah kami semasa pendaftaran. Anda dengan ini dikehendaki memilih pakej dan pelan pilihan anda pada masa pendaftaran dan penggunaan berterusan Perkhidmatan anda akan menjadi bukti langganan pakej dan pelan anda. Anda akan dianggap telah membaca dan memahami tarif dan kadar serta bersetuju untuk terikat dengan tarif dan kadar yang ditetapkan di bawah pakej dan pelan. Jika pakej promosi melibatkan pihak ketiga, anda juga mesti mematuhi semua keperluan yang dikenakan oleh pihak ketiga tersebut dan mengakui bahawa kami boleh mengambil sebarang tindakan yang diminta oleh pihak ketiga tersebut untuk melindungi kepentingan mereka.

 26. Kandungan
 27. Kandungan yang kami sediakan melalui VAS kami disediakan oleh kami atau pihak ketiga. Kami tidak menapis atau mengedit Kandungan. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk menapis Kandungan atau maklumat yang diberikan, walaupun ia dijenamakan bersama atau dipromosikan oleh kami. Kami tidak menjamin dan khususnya tidak menjamin urutan, ketepatan atau ketepatan masa Kandungan, dan kami menafikan semua liabiliti berhubung dengan Kandungan yang disediakan. Dengan menggunakan VAS kami, anda tidak memperoleh hak atau kepentingan terhadap Kandungan dan anda bersetuju untuk tidak mengedarkan atau memajukan Kandungan tersebut kepada orang lain.

 28. Penggunaan Penipuan atau Peralatan Hilang / Dicuri
 29. Anda mesti segera memaklumkan Perkhidmatan Pelanggan kami dan melaporkan kepada polis sebarang kehilangan, penipuan, penipuan yang disyaki, penggunaan tidak jujur atau kecurian peralatan terminal mudah alih atau Kad SIM anda. Anda akan bertanggungjawab ke atas semua caj penggunaan Perkhidmatan yang hilang/dicuri atau penipuan sehingga kami menerima pemberitahuan daripada anda seperti yang dinyatakan di atas untuk penggantungan Perkhidmatan kami. Penggantian Kad SIM yang hilang atau dicuri adalah tertakluk kepada bayaran tambahan. Jika anda mendapatkan semula peralatan mudah alih/Kad SIM anda yang hilang/dicuri, kami dapat menyambung semula Perkhidmatan kami apabila anda membayar semua caj tertunggak dan yuran penyambungan semula sebanyak RM10 atau jumlah lain mengikut budi bicara kami. Anda mesti mendaftar dengan kami jika anda berhasrat untuk mendapatkan Kad SIM kedua atau selanjutnya, dan anda mesti membayar semua yuran dan caj yang berkaitan.

 30. Penggantungan & Penamatan

  Kami mempunyai budi bicara untuk menamatkan Perjanjian ini atau menggantung atau memutuskan perkhidmatan kami tanpa notis kepada anda termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana peristiwa berikut:

  • jika mana-mana maklumat penting yang dinyatakan oleh anda termasuk, tanpa had, seperti yang dinyatakan pada borang permohonan didapati palsu;
  • jika anda gagal membayar deposit apabila diminta oleh kami atau gagal membuat pembayaran sebarang amaun yang perlu dibayar kepada kami sebelum Tarikh Akhir. Jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun dengan kami, kami mempunyai hak untuk menamatkan mana-mana atau semua akaun anda sekiranya sebarang caj masih belum dibayar di bawah mana-mana satu akaun anda;
  • jika anda melakukan pelanggaran mana-mana terma dan syarat;
  • jika anda berkemungkinan akan mewujudkan bahaya fizikal yang akan berlaku (termasuk tetapi tidak terhad kepada gangguan, gangguan atau kesesakan) kepada rangkaian kami;
  • jika anda menggunakan, membenarkan penggunaan, atau berniat untuk menggunakan Perkhidmatan kami secara curang, atau tidak jujur,; atau mengganggu atau membenarkan mana-mana orang lain untuk mengganggu peralatan terminal mudah alih anda dengan cara yang tidak dibenarkan seperti pengubahsuaian atau pengubahan; atau mengusik atau menyalin atau membenarkan mana-mana orang untuk mengusik atau menyalin data pra-program Kad SIM;
  • jika anda menjadi atau mengancam untuk menjadi muflis atau muflis atau membuat apa-apa perjanjian dengan atau penyerahan hak untuk faedah pemiutang anda atau penerima atau pentadbir dilantik ke atas aset anda atau jika anda sebuah syarikat, pergi ke pembubaran secara sukarela atau wajib atau berhenti daripada menjalankan perniagaan;
  • jika anda menggunakan perkhidmatan untuk sebarang tujuan lain selain daripada tujuan yang kami maksudkan untuk digunakan menurut terma dan syarat ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis kami terlebih dahulu;
  • atas arahan daripada pihak berkuasa kawal selia atau pihak berkuasa kerajaan berdasarkan aktiviti yang menyalahi undang-undang, tidak wajar atau sebaliknya oleh anda;
  • jika pada pendapat mana-mana pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan atau badan penguatkuasa undang-undang, adalah bukan kepentingan awam untuk terus menyediakan Perkhidmatan kepada anda atas apa jua sebab sekalipun; atau
  • jika pematuhan dengan undang-undang dan instrumen kawal selia yang berkenaan memerlukan atau mengakibatkan penamatan Perkhidmatan.

  Sekiranya berlaku pemotongan, selepas penyambungan semula perkhidmatan redONE, Pelanggan (sebelum ini di bawah Pakej ini) akan disambungkan semula ke dalam Pelan yang sama dan akan terus menikmati kadar seperti yang disenaraikan dalam Borang Perjanjian Pelanggan mereka. Walau bagaimanapun, bayaran penyambungan semula RM10 akan dikenakan.

  Anda boleh menamatkan Perkhidmatan kami dengan melawat mana-mana pusat khidmat pelanggan kami untuk memaklumkan tujuan penamatan Perjanjian ini, atau dengan menulis kepada kami dan memberikan notis awal dua (2) hari bekerja dan mematuhi Terma dan Syarat Permintaan Penamatan kami.

  Walau bagaimanapun, jika anda menamatkan Perjanjian ini, anda perlulah mematuhi perkara seperti berikut:

  • Anda hendaklah menjelaskan semua bil, yuran dan caj tertunggak yang terakhir untuk perkhidmatan telekomunikasi yang disediakan oleh kami sebelum permintaan penamatan diproses. Permintaan penamatan hanya akan diproses selepas pengesahan pembayaran penuh dibuat.
  • Pemegang talian tambahan tidak dibenarkan memohon penamatan Perjanjian dan/atau perkhidmatan telekomunikasi tanpa kebenaran bertulis atau kebenaran daripada pemegang akaun utama/induk.

 31. Selepas Penamatan
 32. Penamatan tidak akan menjejaskan apa-apa hak dan/atau tuntutan sedia ada yang mungkin kami ada terhadap anda, dan anda masih perlu memenuhi tanggungjawab anda termasuk pembayaran semua caj tertunggak, termasuk tetapi tidak terhad kepada, caj pengurusan dan undang-undang, sebelum tarikh penamatan.

  Untuk mengelakkan keraguan, sebarang amaun yang tidak dibilkan untuk penggunaan atau perkhidmatan yang disediakan sebelum penamatan perkhidmatan telekomunikasi dianggap serta-merta perlu dibayar dan perlu dibayar apabila perkhidmatan tersebut ditamatkan. Anda perlu membayar semua jumlah yang tidak dibilkan kepada kami, Pembekal Perkhidmatan dalam masa 30 hari dari penamatan Perkhidmatan. Jumlah yang tidak dibil mewakili caj yang sah untuk perkhidmatan yang disediakan. Kegagalan untuk membayar caj ini boleh mengakibatkan tindakan undang-undang dikenakan terhadap anda.

  Selepas penamatan, baki kredit yang berjumlah RM15.90 dan ke bawah tidak akan dikembalikan kepada anda dan akan diserap sebagai yuran pengurusan. Deposit pelanggan (jika ada) akan dikembalikan pada jumlah sebenar yang dibayar, ditolak sebarang jumlah yang perlu dibayar dan tertunggak kepada redONE. Sila hantar permohonan bayaran balik anda kepada redONE, dengan memberikan redONE, butiran akaun bank untuk tujuan mengkreditkan jumlah tersebut kepada anda. Sekiranya tiada permintaan bayaran balik dibuat oleh anda dalam tempoh 6 bulan selepas penamatan, anda akan dimaklumkan melalui surat dan/atau e-mel dan/atau bentuk komunikasi lain, yang mana yuran pengendalian sebanyak RM15.90 (termasuk Cukai Perkhidmatan) akan dikenakan.

 33. Maklumat peribadi
 34. Dengan menandatangani borang permohonan kami, anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada, memberikan bantuan kepada penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan lain, kepada syarikat penyelidikan kami, untuk aktiviti promosi bersama, untuk menguruskan keburukan. hutang dan mencegah penipuan. Anda juga memberi kuasa kepada kami untuk berkongsi pangkalan data pelanggan kami dengan syarikat berkaitan dan bersekutu kami, pemegang saham korporat, pihak ketiga dan/atau pihak berkuasa berkaitan untuk penyediaan perkhidmatan bersepadu atau berkaitan, program pemasaran redONE, dan/atau ke arah pengesanan dan pencegahan jenayah dalam cara yang dinyatakan dalam kami dasar privasi seperti yang dipinda dari semasa ke semasa.

 35. Indemniti daripada Anda
 36. Anda hendaklah menanggung rugi kami terhadap semua dakwaan yang diancam atau dibuat oleh sesiapa terhadap kami berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda atau disebabkan oleh pelanggaran, kecuaian atau peninggalan anda. Anda bersetuju untuk menanggung semua kos guaman dan perbelanjaan yang ditanggung oleh kami dalam mendapatkan semula sebarang wang, caj, kos, dan perbelanjaan yang perlu dibayar oleh anda di bawah Perjanjian ini, dan anda juga bersetuju untuk menanggung rugi kami terhadap semua kos, perbelanjaan dan caj atau yuran guaman yang ditanggung oleh kami dalam menguatkuasakan Perjanjian ini atau dalam membawa sebarang tindakan atau prosiding undang-undang untuk mendapatkan semula semua caj, kos dan perbelanjaan yang perlu dibayar oleh anda.

 37. Penafian
 38. Perkhidmatan disediakan atas dasar “sebagaimana sedia ada” dan “sebagaimana tersedia” dan kami menafikan sebarang representasi atau waranti yang nyata atau tersirat dalam apa jua bentuk berkaitan dengan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa dan penggunaan Perkhidmatan yang terganggu. ; atau urutan, ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa atau keselamatan mana-mana Kandungan atau maklumat yang dihantar menggunakan Perkhidmatan atau diberikan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan.

 39. Had Liabiliti

  Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kos, kerugian atau kerosakan (sama ada secara langsung atau tidak langsung), atau untuk kehilangan hasil, kehilangan keuntungan atau apa-apa kerugian berbangkit akibat daripada anda menggunakan Perkhidmatan atau atas apa jua sebab di bawah Perjanjian ini. Walaupun di atas, keseluruhan liabiliti kami dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian atau pelanggaran kewajipan berkanun) atau sebaliknya kepada anda (kecuali kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami) akan dihadkan kepada yang lebih rendah sama ada RM500 atau jumlah keseluruhan anda. caj dalam tempoh 3 bulan sebelum acara atau siri peristiwa yang berkaitan.

 40. Perkara Di Luar Kawalan Kami
 41. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam prestasi di bawah Perjanjian ini akibat daripada perkara di luar kawalan kami. Ini termasuk perbuatan Tuhan, keperluan mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia, perang, kecemasan negara, kemalangan, kebakaran, kilat, kegagalan peralatan, kerosakan komputer atau perisian, kegagalan kuasa elektrik, kerosakan, gangguan atau gangguan rangkaian kami atau rangkaian lain. pembekal perkhidmatan atau peralatan anda atau peralatan mana-mana pihak ketiga, rusuhan, mogok, sekat masuk, pertikaian industri (sama ada melibatkan pekerja kami atau tidak) atau wabak penyakit berjangkit. Perkhidmatan kadangkala terjejas oleh gangguan yang disebabkan oleh objek di luar kawalan kami seperti bangunan, laluan bawah tanah dan keadaan cuaca.
  Apabila ini berlaku, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, gangguan atau gangguan Perkhidmatan.

 42. Pemindahan
 43. Anda hanya boleh memindahkan hak anda di bawah Perjanjian ini dengan kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Anda perlu membuat perjanjian pemindahan dan menyelesaikan semua caj tertunggak. Kami berhak untuk memindahkan semua hak dan kewajiban di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana perbadanan berkaitan atau syarikat bersekutu kami pada bila-bila masa, dan anda kini bersetuju dengan pemindahan tersebut. Kami akan memberi anda notis (yang mungkin termasuk iklan, penyata, surat, dengan menyiarkan di laman web kami atau bentuk lain yang kami anggap sesuai) mengenai pemindahan tersebut.

 44. Notis
 45. Sebagai tambahan kepada klausa lain yang menyatakan cara kami boleh memberi anda notis, atau bil kepada anda di bawah Perjanjian ini akan dianggap diberikan jika dihantar kepada butiran hubungan anda dalam rekod kami. Sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam butiran ini, anda mesti memaklumkan kami dengan segera secara bertulis. Anda akan dianggap telah menerima notis jika notis dihantar melalui pos berdaftar, pada hari bekerja kedua selepas pengeposan; dan jika dihantar melalui pos biasa, pada hari bekerja kelima selepas hari pengeposan; atau jika dihantar dengan tangan, semasa penghantaran. Semua notis kepada kami (selain daripada yang dinyatakan dalam klausa 13) mestilah secara bertulis dan dihantar kepada Perkhidmatan Pelanggan redONE, A-03-42, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia atau e-mel kepada careline@redONE.com.my atau alamat lain yang dimaklumkan kepada anda secara bertulis. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami dan pada bila-bila masa, meminda, menambah, mengubah atau memadam mana-mana terma dan syarat kami, dan/atau tarif dan pelan harga kami dan/atau menarik balik, menggantung atau menukar mana-mana Perkhidmatan kami. Kami mungkin memberi anda notis (dengan cara yang diterangkan dalam klausa 21) tentang perubahan tersebut. Sekiranya kami memutuskan untuk memberi anda notis, notis tersebut hendaklah menyatakan bila perubahan akan berkuat kuasa dan jika anda terus menggunakan Perkhidmatan selepas tarikh tersebut, anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut.

 46. Lain – lain
 47. Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan akan mengatasi mana-mana syarat lain termasuk yang mungkin anda keluarkan. Sekiranya berlaku percanggahan atau ketidakselarasan antara borang permohonan, terma dan syarat ini dan sebarang tambahan (mengandungi terma dan syarat tambahan), ketidakselarasan tersebut hendaklah diselesaikan dengan memberi keutamaan dalam perintah menurun berikut: adendum, terma dan syarat ini dan borang permohonan.Tiada peraturan pembinaan atau tafsiran boleh digunakan untuk menjejaskan kepentingan pihak yang menyediakan Perjanjian. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan (sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya), peruntukan tersebut akan dianggap diubah suai setakat, tetapi hanya setakat, ketidaksahihan, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dan selebihnya. peruntukan Perjanjian ini tidak akan terjejas. Undang-undang Malaysia akan mengawal Perjanjian ini. Sebarang proses undang-undang atau penghakiman boleh diberikan kepada anda dengan cara yang sama seperti notis di bawah Perjanjian ini. Sebarang tindakan atau prosiding boleh dibawa dan dikuatkuasakan di mahkamah Malaysia atau mana-mana bidang kuasa lain di mana anda atau mana-mana harta anda mungkin dijumpai dan anda secara tidak boleh ditarik balik menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah tersebut berkenaan dengan apa-apa tindakan atau prosiding terhadap atau melibatkan anda berkaitan kepada Perjanjian ini. Perjanjian ini tertakluk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (“Akta”) dan mana-mana perundangan, peraturan dan peraturan subsidiari yang terpakai. Ia juga tertakluk kepada sebarang arahan dan perintah pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan dan kepada terma dan syarat lesen yang diberikan kepada kami di bawah Akta.

English Language
Bahasa Malaysia
Malaysia Flag
Singapore Flag
Thailand Flag

EN | BM